Zápis detí do MŠ

3.5.2023 zverejnil/a msmalyslavkov_skola.

Kategória

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024

1. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ podľa § 28b ods. 2 písm. a) do Materskej školy Malý Slavkov (ďalej len „MŠ“) a to deti : 

 • doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) dovŕši 5 rokov veku,
 • doposiaľ neprijaté do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) dovŕši 5 rokov veku, 
 • doposiaľ chodiace do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) dovŕši 6 rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť,
 • doposiaľ neprijaté do danej MŠ, ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) dovŕši 6 rokov,  ale nedosiahlo školskú spôsobilosť.
 • doposiaľ chodiace do danej MŠ,  ktoré do 31. 08. 2023 (vrátane) nedovŕši 5 rokov veku, ale zákonní zástupcovia požiadajú, aby plnilo povinné predprimárne vzdelávanie (súhlasné vyjadrenie z CPPPaP),

2. Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie určené riaditeľkou MŠ.

    Prednostne budú do MŠ prijímané:

 • doposiaľ neprijaté do danej MŠ, ak súrodenec je dieťaťom navštevujúcim danú MŠ,
 • doposiaľ neprijaté do danej MŠ,  podľa kapacity v danej MŠ, vzostupne podľa veku od 5 do 3 rokov,
 • deti do 3 rokov, pri voľnej kapacite a po splnení osobitých požiadaviek.

POZNÁMKA:

V prípade, že dieťa z dôvodu nedostatku voľnej kapacity alebo z dôvodu nenaplnenia kapacity novovytvorenej triedy v danej MŠ, nebude zaradené na predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2023, bude zaradené do poradovníka, o čom bude zákonný zástupca/rodič dieťaťa informovaný.

K zápisu je zákonný zástupca/rodič povinný osobne priniesť/zaslať poštou alebo elektronicky do MŠ:

 • Žiadosť o prijatí dieťaťa do MŠ, spolu s potvrdením od detského lekára
 • informácie o dieťati /obdrží rodič pri zápise/
 • kópiu občianskeho preukazu zákonného zástupcu
 • kópiu rodného listu dieťaťa /k nahliadnutiu/
 • kópiu preukazu poistenca dieťaťa
 • súhlas so spracovaní osobných údajov rodiča /obdrží rodič pri zápise/

PS 1: Žiadosti si môžete stiahnuť na webovej stránke MŠ alebo osobne vyzdvihnúť v priestoroch MŠ počas jej prevádzky.

PS 2: Žiadosť je akceptovaná len s podmienkou, že je potvrdená detským obvodným lekárom, pričom je dieťa schopné navštevovať MŠ a byť v kolektíve s ostatnými deťmi.

PS 3: Zákonom daný termín zápisov do MŠ je od 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023.

PS 4: Riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. 06. 2023.