Preskočiť na obsah

Dokumenty

PROFIL ABSOLVENTA
Dieťa, ktoré navštevuje našu materskú školu absolvuje všetky výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré sú obsiahnuté v Štátnom vzdelávacom programe. Máme za cieľ, aby dieťa, ktoré ukončí dochádzku v našej MŠ bolo pripravené na vstup do ZŠ a bude schopné disponovať štandardnými charakteristikami školskej spôsobilosti.

VLASTNÉ CIELE:

 • Správnym používaním spisovnej podoby slovenského jazyka rozširovať slovnú zásobu pri komunikácii, a tak pomôcť dieťaťu odbúrať komunikačnú bariéru a rozvíjať možnosti predčítateľskej gramotnosti.
 • Formovaním vzťahu dieťaťa k sebe samému získať návyky slušného správania, zvládnuť sebaobslužné činností a utvárať základy zdravého životného štýlu. 
 • Spoznaním a oboznámením sa s ľudovými zvykmi a tradíciami priblížiť život našich predkov,  zachovať a dostať ich do povedomia ostatných v rámci prezentovania sa možnosťou vystúpenia pred verejnosťou.

ZAMERANIE MŠ:
Naša materská škola, keďže je zložená z heterogénnej skupiny detí, je zameraná najmä na výchovu a vzdelávanie v štátnom – slovenskom jazyku, na rozvoj sebaobslužných činností a na vštepovanie základov zdravého životného štýlu. Umožňujeme dieťaťu vnímať a poznávať základy prírodných, spoločenských a vedných odvetví, pričom kladieme dôraz aj na pohybovú stránku dieťaťa. Zameriavame sa aj na spoznávanie ľudových zvykov a tradícií, ktoré približujeme v rámci rôznych vystúpení. Vytvárame vhodné podmienky pre pozitívne citové zážitky detí – zážitkové učenie. Základom je hra a školské aktivity s konkrétnymi výchovno – vzdelávacími cieľmi, ktorými priamo pôsobíme na osobnosť dieťaťa, na jeho celkový rozvoj.Vzhľadom na podmienky MŠ nám pri plánovaní školských aktivít pomáha kalendár, ročné obdobia, zvyky a tradície, ale aj konkrétne situácie bežného života. Výber školských aktivít je podmienený reálnymi podmienkami, s ktorými môžeme disponovať.Snažíme sa v spolupráci s rodičmi naplánovať také aktivity, ktoré nielen pomôžu pri sebavedomí dieťaťa, ale dokážu ich, čo to naučiť, vyskúšať si to v škole, doma s rodičmi, aby sa postupne pripravovali na bežný život.Medzi zaužívané školské aktivity v spolupráci s rodičmi patria: sezónne tvorivé dielne, koledovanie v predvianočnom období v domácnostiach, vykrajovanie, pečenie a zdobenie medovníkov, pečenie valentínskych mafín, fašiangový karneval, vystúpenia pre verejnosť, rôzne exkurzie, dni otvorených dverí v ZŠ, maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov, letné výlety do prírody, školské výlety, rozlúčka s predškolákmi.

„ Kto chce nové znať,mal by sa okienkom do minulosti pozerať “ Náš Školský vzdelávací program rešpektuje osobitosti vzdelávacích oblastí, štruktúrovanýchdo podoblastí na základe Štátneho vzdelávacieho programu, s prihliadnutím na podmienky našej MŠ, individualitu detí a špecifiká regionálneho prostredia obce s obohatením o ľudové zvyky a tradície.Vzhľadom na to, že obec, v ktorej sa MŠ nachádza stále žije duchom ľudových tradícií, obohatili sme Školský vzdelávací program o ľudové zvyky a tradície.Všetky vzdelávacie oblasti sú rozšírené o tradičný život v minulosti, s ktorým sa dieťa tejto doby môže zavše stretnúť, a to tradičné slová, žánre, hry, činnosti, remeslá, aktivity spájajúce sa s jednotlivými ročnými obdobiami. PS: Kompletný Školský vzdelávací program sa nachádza v budove MŠ, ktorý je možné poskytnúť k nahliadnutiu.

„Vážení rodičia, aby sme v našej škôlke dobre vychádzali, žiadame vás, aby ste tieto pravidlá dodržiavali!“
PRAVIDLÁ NAŠEJ ŠKÔLKYPRÍCHODY A ODCHODY

 •   Do MŠ PRIVEĎTE svoje dieťa podľa možnosti – najneskôr do 8:00 hod.
 •   Dochádzka detí je evidovaná do 8:00 hod. a následne hlásená na OcÚ, preto svoje dieťa priveďte VČAS. Dieťa s neskorým príchodom NEBUDE MÔCŤ BYŤ PREVZATÉ.
 •  Vchodové dvere sa ráno zamykajú o 8:00 hod. a začína sa výchovno-vzdelávací proces, počas ktorého nás prosím NEVYRUŠUJTE!
 •  Od 8:00 do 8:15 je ešte možné dieťa ODHLÁSIŤ (odpísať) na vyvesený papier, ktorý sa nachádza pri dverách na schodište.
 •   Vchodové dvere sa odomykajú po obede o 12:00 hod. a po spánku o 14:45 hod., v týchto časoch je možné si dieťa VYZDVIHNÚŤ!
 •   Ak si svoje dieťa nevyzdvihnete z MŠ v stanovenom čase (z rodinných dôvodov) alebo zabudnete prísť pre svoje dieťa a nebudete o tom informovať učiteľku, budeme nútení kontaktovať príslušné úrady (STP, OcÚ, ÚPSVaR, Mestskú políciu).
 •   Dieťa bude odovzdané z MŠ len rodičovi, zákonnému zástupcovi alebo splnomocnenej osobe.
 •   Pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa NEVSTUPUJTE do triedy a priestorov umyvárne z hygienických dôvodov!
 •   So svojím dieťaťom sa ROZLÚČTE v šatni!
 •   Pre bezpečnosť dieťaťa NEZDRŽUJTE pani učiteľky pri práci s vašimi deťmi! Všetky nové – potrebné informácie o činnostiach sa dozviete na nástenke a webovej stránke školy.
 •   Na vaše otázky, týkajúce sa dieťaťa vám odpovedia pani učiteľky v čase konzultačných hodín.
 •   Deťom do MŠ NENOSTE – hračky, sladkosti, nápoje a cenné predmety (zlaté retiazky a pod.).

POPLATKY

 •   Poplatky za stravu ZAPLAŤTE v určenom termíne v čase úradných hodín OcÚ – vždy mesiac vopred!
 •   Poplatky „ZRPŠ a školné“ ZAPLAŤTE v MŠ v určenom termíne – vždy mesiac vopred, v čase pri vyzdvihnutí dieťaťa (nie ráno).
 •   Pri nedodržaní termínov platenia poplatkov a porušovaní Školského poriadku bude dieťa predčasne vylúčené z MŠ a do MŠ bude prijaté dieťa, ktorého žiadosti sa nevyhovelo pre nedostatok miesta.

 OBLEČENIE A POBYT VONKU

 •   DOHLIADNITE, aby dieťa malo v MŠ na prezúvanie pevnú a hlavne bezpečnú obuv!
 •   Deťom môžete v skrinke nechať náhradné oblečenie.
 •   Počas pobytu vonku (pri vychádzke a návšteve školskej záhrady) NEKONTAKTUJTE svoje dieťa!
 •   Ak chceme predísť ochoreniu a úrazu OBLEČTE svoje dieťa primerane počasiu a ročnému obdobiu, snažte sa dieťa obliekať prevažne športovo, VYHÝBAJTE SA podpätkom.

CHOROBA A NEPRÍTOMNOSŤ

 •   Pri neprítomnosti dieťaťa svoje dieťa včas ODHLÁSTE!
 •   Choré dieťa do MŠ NEPATRÍ!
 •   Ak sa ráno, pri preberaní dieťaťa od rodiča zistí, že má soplík, kašeľ, horúčku, vyrážky alebo štípance bude učiteľkou poslané domov!
 •   V prípade zistenia ochorenia, zhoršenia zdravotného stavu alebo úrazu počas dňa v MŠ, budú rodičia telefonicky informovaní a dieťa si PREVEZMÚ!
 •   Ak rodič prinesie dieťa do MŠ po chorobe, pričom s dieťaťom u lekára nebol, ale dieťa naďalej preukazuje znaky ochorenia, učiteľka vráti dieťa rodičovi, ktorý je povinný s dieťaťom navštíviť lekára.
 •   Dieťa po chorobe nebude prijaté do kolektívu bez odovzdania LEKÁRSKEHO POTVRDENIA.
 •   Deťom v MŠ sa nesmú podávať antibiotiká, homeopatiká a ostatné voľno predajné lieky.
 •   Ak dieťa vynechá v jednom mesiaci viac ako 14 dní (bezdôvodne – bez lekárskeho potvrdenia), rodič obdrží upomienku. Ak rodič obdrží dve upomienky, čím poruší Školský poriadok bude dieťa z MŠ predčasne VYLÚČENÉ!

„Svoju nespokojnosť tlmočte vždy učiteľke a spokojnosť tlmočte verejnosti.“